in

‘Kuran’da geçen erkek isimleri

Erkek çocuk dünyaya getirecek olan aileler isim araştırması yaparken bir yandanda çocuklarına verecekleri ismin dini açıdan uygun olup olmadığını merak ediyorlar. İnternette yapılan araştırmalarda hem kız hem de erkek çocuk isimleri için anlam ve mana araması yapılıyor. Peki hangi isimler Kuran’da geçiyor ve anlamları nedir?

Ali

Kur’an’da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.

Ahmet

Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

Adem

İlk yaratılan insan olarak Kur’an’da yer alan Adem, temiz insan demektir.

Akif

İbadet etmek anlamına gelmektedir.

Asım

Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.

Araf

Kur’an’da sure ismi olan Araf, cennet ile cehennem arasında kalan yerdir.

Abd: Sonuna Allah Teâlanın sıfatları getirilerek erkek ismi olarak kullanır. Kul, köle, hizmetçi, itaat edici. Genellikle Allah’ın isimleriyle birlikte “Allah’ın kulu” şeklinde kullanılır. Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi…

Abdullah: Allah’ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır.

Abdülkadir : Değer, onur, şeref, kıymet, itibar, parlaklık, kudret sahibi, kudretli, kuvvetli

Abdi: Kulluk ve itaat eden

Abid: Kaf ve Bakara surelerinde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.

Adem: İlk yaratılan insan ve ilk peygamberdir. Kuran-ı Kerim’de pek çok ayette geçmektedir. İnsan, insanoğlu, insanoğlunda bulunması gereken özelliklere sahip olan iyi temiz kimse anlamına gelmektedir.

Adil

Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.

Abdi

Bakara suresi’nde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.

Adin

Kur’an’da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.

Azer

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.

Ahad

İhlas suresi’nde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.

Azim

Allahın 99 isminden biri olan Azim, Bakara ve şura sureleri’nde yer almaktadır.

Alim

Kur’an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.

Adil: Eşit, eş, müsavi. Doğruluk gösteren. Doğru. Adaletli davranan. Allah’ın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir. Raşid halifelerin 2. cisi Ömer b. el-Hattab’ın meşhur lakabı.

Ahad: Bir, Birlik, birden dokuza kadar olan sayılar. Bir, kişi, kimse. Ünlü Türk denizcilerinden Ahad bey (Umur bey donanmasından).

Ahlas: İyi yürekli, temiz kimse, Saf, halis, karışımsız. Kuran ıstılahta, Allah’a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul

Ahmet – Ahmed: Övülmeye değer, Beğenilmiş, Allah’a şükreden, Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: “…adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anımış ve kullanılmaya başlamıştır. Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır.

Ahsa: Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.

Azmi

Kur’an’da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.

Abid

Kaf ve Bakara sureleri’nde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.

Ahsa

Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.

Akif: İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen, Bir şeyde sebat eden. İ’tikafa giren. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve İstiklal Marşımızn yazarının adı.

Ali: Yüce, ulu, yüksek. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)’nın kocası. Hz. Ali: Ebu Talib’in oğlu. Dördüncü halife, Yüce, ulu, yüksek.

Alim : Alim kelimesi Arapça’daki bilmek anlamına gelen ‘ a-l-m’ kökünden türetilmiştir ve çok okumuş, bilgin anlamına gelir.

Amir: İmar olunmuş.Mamur eden, şenlendiren. Devlete ait. Kendisine bağlı görevliler bulunan. Amir b. Abdullah b. Mes’ud: Tabiindcndir. İslam fıkıh bilgini.

Amil: İslam devletlerinde zekat, vergi tahsildarı veya valiler ve devlet memurları. Fail, yapan, işleyen.

Araf: Adetler, usuller. Cennet ile cehennem arasındaki yer. Sert, tepe. Arafat: Mekke’nin yakınında bulunup hacıların arefe günü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir.

Arafat: Hz. Adem (a.s) ile eşi Hz. Havva cennetten çıkarıldıktan sonra yeryüzüne indirilmiş ve bir süre ayrı kalıp nihayet Arafat Dağı’nda buluşmuşlardır. ‘Buluşma ‘ anlamına gelen ‘te’arrafe’ kökünden alınmıştır.

Ahlas

Kuran’da Sad suresinde yer alan Ahlas ismi, temiz anlamındadır.

Amir

Kuran’da Tevbe suresinde yer alan Amir, emir yetkisi bulunan kimse demektir.

Afil

Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.

Amil

Kuran’da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır.

Asel: Arapça’da bal manasına gelir. Muhammed süresi 15.ayette geçer.

Asım: İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Yasak, yanına yaklaşılamayan. Günahtan, haramdan çekinen. Asım b. Umeyr: İslam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı.

Azer: Ateş. İbrahim (a.s.)’in babası olduğu söylenir

Azim: Kuvvetli, şiddetli, derecesi yüksek. Büyük, ulu, cesim, iri, muhteşem. Ehemmiyetli, mühim, müthiş.

Azmi: Güçlü, kuvvetli. Kasıt, niyetlilik karar. Kemikli. Azmi Pir Mehmet: Şehzade Mehmed’in ve III. Mehmed’in hocalığını yapmıştır.

Bahri: Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.

Barak: Araf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça’da bereketli anlamındadır.

Basri: Kuranda yer alan bu ismin anlamı görebilmek, görme ile ilgili, gören anlamına gelir.

Berat: Erkek ismi olarak kullanır. Müsâade, izin, nişan, rütbe anlamına gelir.

Berk: Katı, sert. Şiddetli. Sağlam, kuvvetli. Hızlı. Orman. Arı, şimşek, yaprak.

Beyda: Sahra, çöl. Tehlikeli yer. Mekke ile Medine arasında düz bir yer.

Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel.

Bukra

Kalem Suresi’nin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.

Berka

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur’an’da Rum ve Rad sureleri’nde yer alır.

Bükre – Bukra: Erken. Sabah, Sabah vakti.

Berka (Berk): Şimşek, Kuzey Afrika’da bir şehir.

Bedir: Erkek ismi olarak kullanır. Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay anlamına gelir. Medine’de bir yer.

Burak: Peygamber Efendimizin Mirac’daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur’an’da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır.

Burhan: Kanıt, ispat; hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayıran delil ve ilahi, aydınlık

Buğra; Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.

Bünyamin: Hazret-i Yusuf’un kardeşinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanır. Gözde oğul anlamına gelir.

n Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.

Cabbar

Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

Celil: Yüce anlamına gelir. Kuranda Rahman suresinde geçer.

Cudi: ismi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.

Cumâ: Kur’ân’ın 62. Sûresidir. Erkek ismi olarak kullanılır. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelir. Cuma günü, Müslümanların kutsal günü, haftalık bayramı; Cuma günü kılınan öğle namazı.

Cebrail

Bakara suresi’nde yer alan Cebrail ismi, Allah’ın 4 büyük meleğinden biridir.

Celil

Rahman suresi’nde yer alan Celil ismi, Allah’ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.

Cahid

Kur’an’da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.

Cudi

Hud suresi’nde yer alan isim Cudi, cömert anlamındadır.

Duha

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.

Diyar: Kız ve erkek ismi olarak kullanılabilir. Kuranın pek çok suresinde geçer.

Dehr: ismi çok bilgin kişi anlamına gelir. Kuranda İnsan suresinde yer alır.

Dafi: Kurandaki iki ayette geçen bu ismin anlamı engeli ortadan kaldırandır.

Davud – Davut: Sevgili, aziz anlamına gelmektedir. Sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberin ismidir.

Diyar

Hem kız hem de erkek ismi olara kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

Dehri

İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.

Dafi

Kur’an’da iki farklı ayette bulunan Dafi, engeli ortadan kaldıran anlamındadır.

E HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Ebrar

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ebrar, İnsan suresi’nde yer almakta ve iyilik sever anlamına gelmektedir.

Ebed: Kuranda pek çok ayette geçen bu isim sonsuz anlamına gelir.

Ecir: Bir iş veya hizmet karşılığı verilen şey, ücret. Sevap, sabır ve tevekkülün karşılığı mânevî mükâfat anlamlarına gelir.

Eyüp: Kuran’da adı geçen ve sabırlı insan olarak gösterilen Hz. Eyüp peygamberin ismidir. Çok ıstırap çeken kimse anlamına gelmektedir.

Ekmel: En uygun, en eksiksiz. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. Ekmel-i Enbiya: Hz. Rasûlullah (s.a.s). Dinin tamamlanması.

Emir: Bir kavmin, bir şehrin başı, büyük bir hanedana mensup kimse, Peygamberimizin soyundan gelen, Kumandan, Abbasi devletinde başkomutan, Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

Etka: Kuranda Hucurat suresinde geçen bu isim Allah korkusu olan kişi anlamına gelir.

Ensar

Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.

Efnan

Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.

Ezel: Başlangıcı olmayan anlamına gelmektedir.

Elyesa: Hz. Elyasa peygamberin ismidir. Türkçe ‘de İlyas olarak geçmiştir.

Emin: Korkusuz kimse, emniyette olan, inanan, güvenen, inanılır, güvenilir, şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen

Ekber: ismi yüce büyük anlamını taşır. Kuranda birden fazla ayette geçer.

Ekrem: Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. Daha, en kerim. Ekremü’l-Ekremin: Cenab-ı Hak. (Alak suresi: 3 ).

Emrullah: Allahın emri. Kuranda Nahl, Tevbe ve Nisa surelerinde yer alır.

Enfal: Kur’an-ı Kerim’in 8 suresinin adı. Ganimet.

Eyüp

Kur’an’da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.

Etka

Hucurat suresinde yer alan Etka ismi, Allah korkusu olan kimse demektir.

Emrullah

Nisa, Tevbe, Nahl sureleri’nde yer alan Emrullah ismi, Allah’ın buyruğu demektir.

Ecir

Kur’an’da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.

Enhar

Kur’an-ı Kerim’de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir.

Enfal

Kur’an-ı Kerim’de surenin ismi olan Enfal, ganimet anlamındadır.

Esved

Bakara suresi’nde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır.

Ehad

Kur’an’da birçok ayette geçen Ehad, Allah’ın isimlerindendir.

Ekber

Kur’an’da birçok ayette yer alan Ekber, büyük, yüce anlamındadır.

Ebu

Kur’an’da birkaç farklı ayette geçen Ebu ismi, ata anlamındadır.

Ebed

Kur’an’da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.

Evliya

Kur’an’da birçok ayette yer alan Evliya, Allah’a yakın olan kişi anlamındadır.

Enam

Kur’an’da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır.

Ekmel

Maide suresinde geçen Ekmel ismi, eksiksiz anlamındadır.

Evfa

Kur’an’da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır.

F HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK ÇOCUK İSİMLERİ

Furkan

Kur’an-ı Kerim’de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.

Fettah

Allah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.

Fuad – Fuat: Gönül Kalb, yürek. Kuranda Necm suresinin 11 ayetinde geçer.

Harun

Kur’an’da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.

Halil

Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.

Hakkı

Kur’an’da geçen Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.

Hatem: ismi cömert anlamını taşır.

Hanif: Kuranda Bakara suresinde geçer ve dine bağlı olan kişi anlamını taşır.

Halid – Halit: Bir yıldan çok yaşayan. Sonsuz, daim, ebedi. Türk dil kurallarına göre “d/t” olarak kullanılır. Halid b. Velid: Ünlü sahabi. Allah’ın kılıcı olarak anıldı.

Hamdi: Allah’a şükretmek. Allah’ı övmek. Şükreden, şükredici.

Hasbi: Kuranda Zümer ve Tevbe surelerinde geçer. Karşılık beklemeden yapılan iyilik anlamına gelir.

Hayri: Uğur ve kutluluğa ait. Hayırla, iyilikle ilgili,

Hadi: Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Yenilene yardım eden, yardımcı. Kılavuz, rehber. Önde giden kimse. Mızrak ucu.

Halis: Karışmamış, katışıksız, saf, hilesiz. Temiz. Hilesiz, katkısız. Yalnız, sadece.

Huda

Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.

Halid

Sonsuz anlamında olan Halid, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

Hamdi

Kur’an’da birçok surede geçen Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır.

Hayri

Kur’an’da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.

Hasbi

Tevbe ve Zümer surelerinde geçen Hasbi ismi, karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir.

Hanif

Bakara suresinde geçen Hanif ismi, dine bağlı olan insan anlamındadır.

Hatem

Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.

Halef

Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.

Hafız

Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur’an’ı ezbere bilen kişi demektir.

İ HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

İbrahim

Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.

İsmail

Kur’an’da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.

İlyas

Kur’an’da yer alan İlyas, peygamber isimlerindendir.

İdris

Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.

İdris: Kuran-ı Kerimde adı geçen, ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılan İdris Peygamberin adıdır. Aynı zamanda meyvesi hoş kokulu kerestesi güzel bir kiraz türü anlamına gelmektedir.

İhsan: ismi bağışlama anlamı taşır.

İslam: Müslüman dini anlamına gelir. Kuranda farklı surelerde geçer.

İsa

Dört büyük peygamberden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.

İmran

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır.

İshak

Peygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir.

K HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Kadir

Kur’an’da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.

Kazım

Kur’an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

Kadri: Değer, itibar. Rütbe, derece. Onur, meziyet, şeref, haysiyet,

Kaim: Allah’ın emrini ifa eden. Duran, ayakta duran. Bir şeyi yapan icra eden.

Karin

Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.

Kader

Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.

Kamer

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.

Kadem

Nahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır.

Kadri

Değer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur’an’da farklı surelerde yer almaktadır.

Kabil

Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.

Kavi

Alalh’ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.

Kaim

Kur’an’da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.

Karun

Kur’an’dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir

L HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Lut: Hz. İbrahim’in peygamber yeğeni. Lut (a.s.) Kur’an’da adı geçen peygamberlerdendir.

Lokman: Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yükleniyor...

0